ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 35

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 108

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFBS

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFBS

پترو فرهان گستر جنوب


ویدئوبروسکوپ لیزر لاینر

ویدئوبروسکوپ لیزر لاینر

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز شهری GD-3308

نشت یاب گاز شهری GD-3308

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و لعاب GM210

ضخامت سنج رنگ و لعاب GM210

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج الکومتر 456FNF

ضخامت سنج الکومتر 456FNF

پترو فرهان گستر جنوب


آئینه بازرسی آنتنی

آئینه بازرسی آنتنی

پترو فرهان گستر جنوب


ذره بین مکعبی الکومتر

ذره بین مکعبی الکومتر

پترو فرهان گستر جنوب


اتصال اسبی دسته هالیدی

اتصال اسبی دسته هالیدی

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج الکومتر 319

رطوبت سنج الکومتر 319

پترو فرهان گستر جنوب


پراب رطوبت سنج الکومتر 319

پراب رطوبت سنج الکومتر 319

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه هالیدی الکومتر

دستگاه هالیدی الکومتر

پترو فرهان گستر جنوب


کابل رابط هالیدی گیره ای

کابل رابط هالیدی گیره ای

پترو فرهان گستر جنوب


گیج کمبریج الکومتر

گیج کمبریج الکومتر

پترو فرهان گستر جنوب


ست کامل فنر هالیدی

ست کامل فنر هالیدی

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج الکومتر A456CFTS

ضخامت سنج الکومتر A456CFTS

پترو فرهان گستر جنوب


کراس کات الکومتر 112

کراس کات الکومتر 112

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه خراش انداز الکومتر 107

دستگاه خراش انداز الکومتر 107

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج جامد DT853

رطوبت سنج جامد DT853

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ تر B112

ضخامت سنج رنگ تر B112

پترو فرهان گستر جنوب


دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ

صنایع فلزی پیمان


مولتی متر مستک MS8233A

مولتی متر مستک MS8233A

پترو فرهان گستر جنوب


دتکتور گاز آلارمی GM8800A

دتکتور گاز آلارمی GM8800A

پترو فرهان گستر جنوب


عیب یاب UT-350C

عیب یاب UT-350C

پترو فرهان گستر جنوب


کراس کات مدل 240

کراس کات مدل 240

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت