ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 28

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 704

تعداد شرکت های این بخش : 4

محصولات

رطوبت سنج چرخشی برند الکومتر مدلELCOMETER 116

رطوبت سنج چرخشی برند الکومتر مدلELCOMETER 116

پترو فرهان گستر جنوب


خراش انداز برند الکومتر انگلستان مدل 107

خراش انداز برند الکومتر انگلستان مدل 107

پترو فرهان گستر جنوب


گیج کمبریج الکومترELCOMETER 147 WELD GAUGE

گیج کمبریج الکومترELCOMETER 147 WELD GAUGE

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج برند الکومتر319

رطوبت سنج برند الکومتر319

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه زبری سنج الکومتر E224C-BI

دستگاه زبری سنج الکومتر E224C-BI

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ تر برند الکومتر انگلستان مدل B 112

ضخامت سنج رنگ تر برند الکومتر انگلستان مدل B 112

پترو فرهان گستر جنوب


گیج پایپ پیت برند الکومترمدل 119

گیج پایپ پیت برند الکومترمدل 119

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و روکش  A456CFNFBS+CFNF1S

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFNFBS+CFNF1S

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ برند الکومتر مدل 456CFTS

ضخامت سنج رنگ برند الکومتر مدل 456CFTS

پترو فرهان گستر جنوب


هالیدی دتکتور الکومتر دستگاه منفذیاب ۲۳۶ Elcometer

هالیدی دتکتور الکومتر دستگاه منفذیاب ۲۳۶ Elcometer

پترو فرهان گستر جنوب


کابل و پراب دستگاهUT

کابل و پراب دستگاهUT

پترو فرهان گستر جنوب


کابل و پراب دستگاهUT

کابل و پراب دستگاهUT

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج مدل WT-2110

ضخامت سنج مدل WT-2110

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج مدل WT-2110

ضخامت سنج مدل WT-2110

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنتی برند مگنوفلاکس مدل MF655

مایع فلورسنتی برند مگنوفلاکس مدل MF655

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنتMTمدلWB-12

مایع فلورسنتMTمدلWB-12

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات DT-157H CEM

ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات DT-157H CEM

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج برند الکومتر مدل 319

رطوبت سنج برند الکومتر مدل 319

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و روکش  A456CFNFBS+CFNF1S

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFNFBS+CFNF1S

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFBS+CF1S

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFBS+CF1S

پترو فرهان گستر جنوب


اکسیژن متر مدل YK-22DOA

اکسیژن متر مدل YK-22DOA

پترو فرهان گستر جنوب


دیتالاگر دما و رطوبت TESTO 174H

دیتالاگر دما و رطوبت TESTO 174H

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت و دما سنج برند وینتکت مدل WT83B

رطوبت و دما سنج برند وینتکت مدل WT83B

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز برند وینتکت مدل WINTACT WT8811

نشت یاب گاز برند وینتکت مدل WINTACT WT8811

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت