صنایع متالورژی و  ریخته گری

صنایع متالورژی و ریخته گری

تعداد بخش ها: 8

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 27

تعداد شرکت های این بخش : 4

محصولات

فروتیتانیوم

فروتیتانیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فروکروم پرکربن

فروکروم پرکربن

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز کربن متوسط

فرومنگنز کربن متوسط

شرکت رستاک صنعت تارا


گرافیت کم سولفور چینی GPC

گرافیت کم سولفور چینی GPC

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرونیوبیوم

فرونیوبیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرو وانادیوم

فرو وانادیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومولیبدن

فرومولیبدن

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز پرکربن ۷۵%

فرومنگنز پرکربن ۷۵%

شرکت رستاک صنعت تارا


فروش فروکروم  فوق کم کربن

فروش فروکروم فوق کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


فروش فروکروم کم کربن

فروش فروکروم کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


قطعات گرافیتی

قطعات گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بلوک الکترود گرافیتی

بلوک الکترود گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بلوک گرافیتی

بلوک گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی IP

الکترود گرافیتی IP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی HP

الکترود گرافیتی HP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی RP

الکترود گرافیتی RP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی UHP

الکترود گرافیتی UHP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


کک نفتی گرافیتی

کک نفتی گرافیتی

ایکالاصنعت


زغال سنگ آنتراسیت

زغال سنگ آنتراسیت

ایکالاصنعت


کاربید سیلیسیم

کاربید سیلیسیم

ایکالاصنعت


خمیر الکترود

خمیر الکترود

ایکالاصنعتآمار سایت