صنایع ذوب و  ریخته گری

صنایع ذوب و ریخته گری

تعداد بخش ها: 9

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 14

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

کک نفتی کلسینه شده

کک نفتی کلسینه شده

ایکالاصنعت


الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

ایکالاصنعت


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

ایکالاصنعت


فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز پرکربن

فرومنگنز پرکربن

شرکت رستاک صنعت تارا


گرافیت پرسولفور

گرافیت پرسولفور

شرکت رستاک صنعت تارا


جرم سیلیسی

جرم سیلیسی

pas co


فروسیلیکومنگنز

فروسیلیکومنگنز

pas co


نازل تاندیش

نازل تاندیش

pas co


گرافیت پر و کم سولفور

گرافیت پر و کم سولفور

pas co


فرو آلیاژ

فرو آلیاژ

pas co


سبوس برشته برنج

سبوس برشته برنج

pas co


الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

pas co