صنایع ذوب و  ریخته گری

صنایع ذوب و ریخته گری

تعداد بخش ها: 9

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 16

تعداد شرکت های این بخش : 4

محصولات

گرانول آلومینیوم

گرانول آلومینیوم

شرکت نگین آلومینیوم گلپایگان


فروسیلیکومنگنز

فروسیلیکومنگنز

pas co


فرومنگنز پرکربن

فرومنگنز پرکربن

ایکالاصنعت


کک نفتی کلسینه شده

کک نفتی کلسینه شده

ایکالاصنعت


الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

ایکالاصنعت


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

ایکالاصنعت


فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز پرکربن

فرومنگنز پرکربن

شرکت رستاک صنعت تارا


گرافیت پرسولفور

گرافیت پرسولفور

شرکت رستاک صنعت تارا


جرم سیلیسی

جرم سیلیسی

pas co


نازل تاندیش

نازل تاندیش

pas co


گرافیت پر و کم سولفور

گرافیت پر و کم سولفور

pas co


فرو آلیاژ

فرو آلیاژ

pas co


سبوس برشته برنج

سبوس برشته برنج

pas co


الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

pas co