خمیر الکترود

خمیر الکترود

خمیرالکترود (Electrode Paste) جهت تولید الکترودهای کوره سودربرگ و مصرف...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت