تیتانیم و آلیاژهای تیتانیم

تیتانیم و آلیاژهای تیتانیم

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 2

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

تیتانیم گرید 5 (Ti6Al4V)

تیتانیم گرید 5 (Ti6Al4V)

ایکالاصنعت


تیتانیم خالص تجاری   Ti Gr1

تیتانیم خالص تجاری Ti Gr1

ایکالاصنعتآمار سایت