لوازم مصرفی آزمایشگاهی

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 4

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

بوته آنالیز حرارتی

بوته آنالیز حرارتی

ایکالاصنعت

  • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم رادیوگرافی کداک

فیلم رادیوگرافی کداک

پترو فرهان گستر جنوب


پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتازآمار سایت