فعالیتهای خدماتی صنعتی

فعالیتهای خدماتی صنعتی

تعداد بخش ها: 13

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 4

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

حمل و نقل صنعتی

حمل و نقل صنعتی

حمل و نقل طارق


همگن کردن

همگن کردن

حرارت ساز پویا


سخت کاری رسوبی

سخت کاری رسوبی

حرارت ساز پویا


آنیل محلولی

آنیل محلولی

حرارت ساز پویا


پیرسازی

پیرسازی

حرارت ساز پویا


مارتمپرینگ

مارتمپرینگ

حرارت ساز پویا


آستمپرینگ

آستمپرینگ

حرارت ساز پویا


تنش‌زدایی

تنش‌زدایی

حرارت ساز پویا


بازپخت (تمپر)

بازپخت (تمپر)

حرارت ساز پویا


آنیل

آنیل

حرارت ساز پویا


نرمالیزه

نرمالیزه

حرارت ساز پویا


نیتراته گازی

نیتراته گازی

حرارت ساز پویا


نیتروکربورایزینگ گازی

نیتروکربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


کربونایترایدینگ گازی

کربونایترایدینگ گازی

حرارت ساز پویا


کربورایزینگ گازی

کربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


سخت‌کاری

سخت‌کاری

حرارت ساز پویا


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قالب

قالب

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


لحیم کاری موج بر-برنجی

لحیم کاری موج بر-برنجی

گروه صنعتی بریزکاران


لحیم کاری موج بر-آلومینیومی

لحیم کاری موج بر-آلومینیومی

گروه صنعتی بریزکاران