فعالیتهای خدماتی صنعتی

فعالیتهای خدماتی صنعتی

تعداد بخش ها: 13

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 4

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

حمل و نقل صنعتی/ باربری صنعتی

حمل و نقل صنعتی/ باربری صنعتی

حمل و نقل طارق


عملیات حرارتی چدنهای آلیاژی/ های کروم/ نای هارد

عملیات حرارتی چدنهای آلیاژی/ های کروم/ نای هارد

عملیات حرارتی سایا


عملیات حرارتی نرمالیزه

عملیات حرارتی نرمالیزه

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی آلیاژهای نیکل/ اینکونل/ مونل

عملیات حرارتی آلیاژهای نیکل/ اینکونل/ مونل

عملیات حرارتی سایا


عملیات حرارتی آلیاژهای مس

عملیات حرارتی آلیاژهای مس

عملیات حرارتی سایا


عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیم

عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیم

عملیات حرارتی سایا


عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن

عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن

عملیات حرارتی سایا


سختکاری سطحی/ نیتراسیون گازی/ نیتراسیون مایع/ QPQ

سختکاری سطحی/ نیتراسیون گازی/ نیتراسیون مایع/ QPQ

عملیات حرارتی سایا


سخت کاری سطحی/کربوراسیون/ کربونیتراسیون

سخت کاری سطحی/کربوراسیون/ کربونیتراسیون

عملیات حرارتی سایا


عملیات حرارتی فولاد ابزار/ گرمکار/ سردکار/ تند بر

عملیات حرارتی فولاد ابزار/ گرمکار/ سردکار/ تند بر

عملیات حرارتی سایا


عملیات حرارتی تنش‌زدایی

عملیات حرارتی تنش‌زدایی

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی آنیل

عملیات حرارتی آنیل

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی پیرسازی

عملیات حرارتی پیرسازی

حرارت ساز پویا


همگن کردن

همگن کردن

حرارت ساز پویا


سخت کاری رسوبی

سخت کاری رسوبی

حرارت ساز پویا


آنیل محلولی

آنیل محلولی

حرارت ساز پویا


مارتمپرینگ

مارتمپرینگ

حرارت ساز پویا


آستمپرینگ

آستمپرینگ

حرارت ساز پویا


بازپخت (تمپر)

بازپخت (تمپر)

حرارت ساز پویا


نیتراته گازی

نیتراته گازی

حرارت ساز پویا


نیتروکربورایزینگ گازی

نیتروکربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


کربونایترایدینگ گازی

کربونایترایدینگ گازی

حرارت ساز پویا


کربورایزینگ گازی

کربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


سخت‌کاری

سخت‌کاری

حرارت ساز پویاآمار سایت