شمشهای آلومینیم

شمشهای آلومینیم

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 2

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

شمش آلیاژی آلومینیوم

شمش آلیاژی آلومینیوم

شرکت نگین آلومینیوم گلپایگان


آند فداشونده آلومینیوم

آند فداشونده آلومینیوم

توانا ذوب صنعتی کویر