آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم

آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم

تعداد بخش ها: 6

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 3

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

ورق آلومینیم

ورق آلومینیم

آلومينيوم و استیل جوان گستر


آند فداشونده آلومینیوم

آند فداشونده آلومینیوم

توانا ذوب صنعتی کویر


پروفیل و مقاطع آلومینیومی

پروفیل و مقاطع آلومینیومی

بهمن پروفیل