ساخت و تولید

ساخت و تولید

تعداد بخش ها: 1

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 2

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

دسته بندی ها

محصولات

روغن برشکاری / روغن برشکاری ویژه

روغن برشکاری / روغن برشکاری ویژه

بهسان کار شیمی


روغن نورد گرم آلومینیوم

روغن نورد گرم آلومینیوم

بهسان کار شیمی


روغن نورد سرد آلومینیوم

روغن نورد سرد آلومینیوم

بهسان کار شیمی


روغن کشش آلومینیوم

روغن کشش آلومینیوم

بهسان کار شیمی


روغن اسپارک

روغن اسپارک

بهسان کار شیمی


روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

بهسان کار شیمی


تیغه برش الماسه

تیغه برش الماسه

ایکالاصنعت


بیت مته الماسی

بیت مته الماسی

ایکالاصنعتآمار سایت