خدمات عملیات حرارتی

خدمات عملیات حرارتی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 15

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

همگن کردن

همگن کردن

حرارت ساز پویا


سخت کاری رسوبی

سخت کاری رسوبی

حرارت ساز پویا


آنیل محلولی

آنیل محلولی

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی پیرسازی

عملیات حرارتی پیرسازی

حرارت ساز پویا


مارتمپرینگ

مارتمپرینگ

حرارت ساز پویا


آستمپرینگ

آستمپرینگ

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی تنش‌زدایی

عملیات حرارتی تنش‌زدایی

حرارت ساز پویا


بازپخت (تمپر)

بازپخت (تمپر)

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی آنیل

عملیات حرارتی آنیل

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی نرمالیزه

عملیات حرارتی نرمالیزه

حرارت ساز پویا


سخت‌کاری

سخت‌کاری

حرارت ساز پویا


کربورایزینگ گازی

کربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


کربونایترایدینگ گازی

کربونایترایدینگ گازی

حرارت ساز پویا


نیتروکربورایزینگ گازی

نیتروکربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


نیتراته گازی

نیتراته گازی

حرارت ساز پویاآمار سایت