تجهیزات اندازه گیری و کنترل

تجهیزات اندازه گیری و کنترل

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 1

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

ضخامت سنج التراسونیک(فلز)بنتک مدل GM130

ضخامت سنج التراسونیک(فلز)بنتک مدل GM130

پترو فرهان گستر جنوب