نمک ها و اسیدها

نمک ها و اسیدها

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 17

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

هیدروکسید سدیم (سود)

هیدروکسید سدیم (سود)

نیکل گستر


هیدروکسید پتاسیم (پتاس)

هیدروکسید پتاسیم (پتاس)

نیکل گستر


کلراید آمونیوم (نشادر)

کلراید آمونیوم (نشادر)

نیکل گستر


سولفات مس

سولفات مس

نیکل گستر


کلراید روی

کلراید روی

نیکل گستر


کلراید قلع

کلراید قلع

نیکل گستر


سولفات قلع

سولفات قلع

نیکل گستر


کلراید سدیم

کلراید سدیم

نیکل گستر


اسید کرومیک

اسید کرومیک

نیکل گستر


سولفات نیکل

سولفات نیکل

نیکل گستر


کلراید نیکل

کلراید نیکل

نیکل گستر


کربنات نیکل

کربنات نیکل

نیکل گستر


اسید نیتریک

اسید نیتریک

نیکل گستر


اسید فسفریک

اسید فسفریک

نیکل گستر


اسید استیک

اسید استیک

نیکل گستر


اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

نیکل گستر


اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

نیکل گسترآمار سایت