فروآلیاژها

فروآلیاژها

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 13

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

فروکروم پرکربن

فروکروم پرکربن

شرکت رستاک صنعت تارا


فروتیتانیوم

فروتیتانیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز کربن متوسط

فرومنگنز کربن متوسط

شرکت رستاک صنعت تارا


فرونیوبیوم

فرونیوبیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرو وانادیوم

فرو وانادیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومولیبدن

فرومولیبدن

شرکت رستاک صنعت تارا


فروش فروکروم کم کربن

فروش فروکروم کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


فروش فروکروم  فوق کم کربن

فروش فروکروم فوق کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


فرومنگنز پرکربن

فرومنگنز پرکربن

ایکالاصنعت


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

ایکالاصنعت


فرومنگنز پرکربن ۷۵%

فرومنگنز پرکربن ۷۵%

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تاراآمار سایت