فروآلیاژها

فروآلیاژها

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 7

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

فرومنگنز پرکربن

فرومنگنز پرکربن

ایکالاصنعت


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

ایکالاصنعت


فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز پرکربن

فرومنگنز پرکربن

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیکومنگنز

فروسیلیکومنگنز

pas co


فرو آلیاژ

فرو آلیاژ

pas co