صنایع آبکاری

صنایع آبکاری

تعداد بخش ها: 6

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 52

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

اسید نیتریک

اسید نیتریک

نیکل گستر


چربی گیر گرم آهن

چربی گیر گرم آهن

نیکل گستر


چربی گیر الکتریکی مس و برنج

چربی گیر الکتریکی مس و برنج

نیکل گستر


کربنات نیکل

کربنات نیکل

نیکل گستر


کلراید نیکل

کلراید نیکل

نیکل گستر


سولفات نیکل

سولفات نیکل

نیکل گستر


اسید کرومیک

اسید کرومیک

نیکل گستر


کلراید روی

کلراید روی

نیکل گستر


کلراید آمونیوم (نشادر)

کلراید آمونیوم (نشادر)

نیکل گستر


هیدروکسید پتاسیم (پتاس)

هیدروکسید پتاسیم (پتاس)

نیکل گستر


هیدروکسید سدیم (سود)

هیدروکسید سدیم (سود)

نیکل گستر


افزودنی کروم

افزودنی کروم

نیکل گستر


افزودنی گالوانیزه اسیدی

افزودنی گالوانیزه اسیدی

نیکل گستر


افزودنی مس اسیدی براق

افزودنی مس اسیدی براق

نیکل گستر


آند نیکل

آند نیکل

نیکل گستر


آند روی

آند روی

نیکل گستر


آند مس فسفردار

آند مس فسفردار

نیکل گستر


آند استیل

آند استیل

نیکل گستر


آند قلع

آند قلع

نیکل گستر


آند سرب

آند سرب

نیکل گستر


آند مس سیانوری

آند مس سیانوری

نیکل گستر


چربی گیر الکتریکی آهن

چربی گیر الکتریکی آهن

نیکل گستر


چربی گیر پاششی آهن

چربی گیر پاششی آهن

نیکل گستر


سوپر فروکلین

سوپر فروکلین

نیکل گسترآمار سایت