صنایع آبکاری

صنایع آبکاری

تعداد بخش ها: 6

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 51

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

انواع محلولهای پسیواسیون

انواع محلولهای پسیواسیون

نیکل گستر


انواع محلول کروماته

انواع محلول کروماته

نیکل گستر


انواع محلولهای فسفاته

انواع محلولهای فسفاته

نیکل گستر


افزودنی قلع

افزودنی قلع

نیکل گستر


زینکاته آلومینیوم

زینکاته آلومینیوم

نیکل گستر


افزودنی مس سیانوری

افزودنی مس سیانوری

نیکل گسترفروکلین

فروکلین

نیکل گستر


سوپر فروکلین

سوپر فروکلین

نیکل گستر


چربی گیر پاششی آهن

چربی گیر پاششی آهن

نیکل گستر


چربی گیر الکتریکی آهن

چربی گیر الکتریکی آهن

نیکل گستر


چربی گیر آلومینیوم و سرب خشک

چربی گیر آلومینیوم و سرب خشک

نیکل گستر


چربی گیر گرم پلاستیک

چربی گیر گرم پلاستیک

نیکل گستر


آند مس سیانوری

آند مس سیانوری

نیکل گستر


آند سرب

آند سرب

نیکل گستر


آند قلع

آند قلع

نیکل گستر


آند استیل

آند استیل

نیکل گستر


آند مس فسفردار

آند مس فسفردار

نیکل گستر


آند روی

آند روی

نیکل گستر


آند برنج

آند برنج

نیکل گستر


آند نیکل

آند نیکل

نیکل گستر


افزودنی کروم

افزودنی کروم

نیکل گستر


افزودنی مس اسیدی براق

افزودنی مس اسیدی براق

نیکل گستر


افزودنی گالوانیزه اسیدی

افزودنی گالوانیزه اسیدی

نیکل گستر