صنایع عملیات حرارتی

صنایع عملیات حرارتی

تعداد بخش ها: 5

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی سرد

روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی سرد

بهسان کار شیمی


روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی گرم

روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی گرم

بهسان کار شیمی


المنت حرارتی SiC (نوع U)

المنت حرارتی SiC (نوع U)

ایکالاصنعت


المنت حرارتی SiC

المنت حرارتی SiC

ایکالاصنعت


روغن عملیات حرارتی (روغن کوئنچ)

روغن عملیات حرارتی (روغن کوئنچ)

کیمیاگران بهزیست


روغن عملیات حرارتی (روغن کوئنچ)

روغن عملیات حرارتی (روغن کوئنچ)

کیمیاگران بهزیستآمار سایت