صنایع عملیات حرارتی

صنایع عملیات حرارتی

تعداد بخش ها: 5

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 4

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی سرد

روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی سرد

بهسان کار شیمی


روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی گرم

روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی گرم

بهسان کار شیمی


المنت حرارتی SiC (نوع U)

المنت حرارتی SiC (نوع U)

ایکالاصنعت


المنت حرارتی SiC

المنت حرارتی SiC

ایکالاصنعتآمار سایت