مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

تعداد بخش ها: 32

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 39

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

فروکروم پرکربن

فروکروم پرکربن

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز کربن متوسط

فرومنگنز کربن متوسط

شرکت رستاک صنعت تارا


گرافیت کم سولفور چینی GPC

گرافیت کم سولفور چینی GPC

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرونیوبیوم

فرونیوبیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی سرد

روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی سرد

بهسان کار شیمی


روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی گرم

روغن عملیات حرارتی / روغن عملیات حرارتی گرم

بهسان کار شیمی


روغن برشکاری / روغن برشکاری ویژه

روغن برشکاری / روغن برشکاری ویژه

بهسان کار شیمی


روغن نورد گرم آلومینیوم

روغن نورد گرم آلومینیوم

بهسان کار شیمی


روغن نورد سرد آلومینیوم

روغن نورد سرد آلومینیوم

بهسان کار شیمی


روغن کشش آلومینیوم

روغن کشش آلومینیوم

بهسان کار شیمی


فرو وانادیوم

فرو وانادیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومولیبدن

فرومولیبدن

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز پرکربن ۷۵%

فرومنگنز پرکربن ۷۵%

شرکت رستاک صنعت تارا


فروش فروکروم  فوق کم کربن

فروش فروکروم فوق کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


فروش فروکروم کم کربن

فروش فروکروم کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


روغن اسپارک

روغن اسپارک

بهسان کار شیمی


روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

بهسان کار شیمی


قطعات گرافیتی

قطعات گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بلوک الکترود گرافیتی

بلوک الکترود گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بلوک گرافیتی

بلوک گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی IP

الکترود گرافیتی IP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltdآمار سایت