مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

تعداد بخش ها: 32

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 106

تعداد شرکت های این بخش : 8

محصولات

روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

بهسان کار شیمی


روغن اسپارک

روغن اسپارک

بهسان کار شیمی


روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی سرد

روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی سرد

بهسان کار شیمی


روغن برشکاری/ روغن برشکاری ویژه

روغن برشکاری/ روغن برشکاری ویژه

بهسان کار شیمی


مایع سنگ زنی (سینتاتیک)

مایع سنگ زنی (سینتاتیک)

کیمیاگران بهزیست


مایع اسکین پاس

مایع اسکین پاس

کیمیاگران بهزیست


روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی گرم

روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی گرم

بهسان کار شیمی


قطعات گرافیتی

قطعات گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


فروش گرافیت کم سولفور

فروش گرافیت کم سولفور

پیشاهنگان عصر صنعت


گرافیت پر سولفور

گرافیت پر سولفور

پیشاهنگان عصر صنعت


فروش الکترود گرافیتی

فروش الکترود گرافیتی

پیشاهنگان عصر صنعت


بلوک الکترود گرافیتی

بلوک الکترود گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بلوک گرافیتی

بلوک گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی IP

الکترود گرافیتی IP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی HP

الکترود گرافیتی HP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی RP

الکترود گرافیتی RP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی UHP

الکترود گرافیتی UHP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

کیمیاگران بهزیست


تیغه برش الماسه

تیغه برش الماسه

ایکالاصنعت


بیت مته الماسی

بیت مته الماسی

ایکالاصنعت


روغن ماشینکاری، امولسیون شونده

روغن ماشینکاری، امولسیون شونده

کیمیاگران بهزیست


مایع ماشینکاری

مایع ماشینکاری

کیمیاگران بهزیست


روغن برشکاری

روغن برشکاری

کیمیاگران بهزیستآمار سایت