مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

تعداد بخش ها: 31

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 68

تعداد شرکت های این بخش : 4

محصولات

کک نفتی کلسینه شده

کک نفتی کلسینه شده

ایکالاصنعت


الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

ایکالاصنعت


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

ایکالاصنعت


بیت مته الماسی

بیت مته الماسی

ایکالاصنعت


تیغه برش الماسه

تیغه برش الماسه

ایکالاصنعت


الکترود جوشکاری

الکترود جوشکاری

ایکالاصنعت


فروسیلیکو منیزیم

فروسیلیکو منیزیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تارا


فرومنگنز پرکربن

فرومنگنز پرکربن

شرکت رستاک صنعت تارا


گرافیت پرسولفور

گرافیت پرسولفور

شرکت رستاک صنعت تارا


جرم سیلیسی

جرم سیلیسی

pas co


فروسیلیکومنگنز

فروسیلیکومنگنز

pas co


نازل تاندیش

نازل تاندیش

pas co


گرافیت پر و کم سولفور

گرافیت پر و کم سولفور

pas co


فرو آلیاژ

فرو آلیاژ

pas co


سبوس برشته برنج

سبوس برشته برنج

pas co


الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

pas co


انواع محلولهای پسیواسیون

انواع محلولهای پسیواسیون

نیکل گستر


انواع محلول کروماته

انواع محلول کروماته

نیکل گستر


انواع محلولهای فسفاته

انواع محلولهای فسفاته

نیکل گستر


افزودنی قلع

افزودنی قلع

نیکل گستر


زینکاته آلومینیوم

زینکاته آلومینیوم

نیکل گستر


افزودنی مس سیانوری

افزودنی مس سیانوری

نیکل گستر