ماشینکاری و تراشکاری

ماشینکاری و تراشکاری

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 7

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

خدمات قالبسازی و قطعه سازی

خدمات قالبسازی و قطعه سازی

صنعتکده سازه


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قالب

قالب

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرقآمار سایت