دستگاه ها/تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه ها/تجهیزات آزمایشگاهی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 10

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

تجهیزات سازان پیشتاز


دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

تجهیزات سازان پیشتاز


گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

تجهیزات سازان پیشتاز


ویسکومتر فوردکاپ

ویسکومتر فوردکاپ

فرا ذوب خلاء


شیر و اتصالات خلاء

شیر و اتصالات خلاء

فرا ذوب خلاء


پمپ دیفیوژن

پمپ دیفیوژن

فرا ذوب خلاء


کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

فرا ذوب خلاء



آمار سایت