میلگرد ساده

میلگرد ساده

قطر ۱۰ mm الی ۳۲ mm

نرم و خوش تراش

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت