نازل تاندیش

نازل تاندیش

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.