گرافیت پر و کم سولفور

گرافیت پر و کم سولفور

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.