جرم سیلیسی

جرم سیلیسی

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.