آند فداشونده سیلیکون

آند فداشونده سیلیکون

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.