آند فداشونده منیزیم

آند فداشونده منیزیم

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.