آند فداشونده روی

آند فداشونده روی

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.