آند فداشونده آلومینیوم

آند فداشونده آلومینیوم

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.