میلگرد استیل 316

میلگرد استیل 316

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.