انواع محلولهای پسیواسیون

انواع محلولهای پسیواسیون

پسیو یا غیر فعال سازی سطح(passivation) یک...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

محصولات این شرکت